هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
هفته نامه عصر ارتباط - اولین و پر تیراژترین هفته نامه iCT کشور
نقد و بررسی اپلیکیشن فیتب، تناسب اندام با علی تبریزی

5عالی

نقد و بررسی اپلیکیشن فیتب، تناسب اندام با علی تبریزی

بررسی بازی