هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
نقد و بررسی اپلیکیشن نود

5عالی

نقد و بررسی اپلیکیشن نود

بررسی بازی