هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
هفته نامه عصر ارتباط - اولین و پر تیراژترین هفته نامه iCT کشور
نقد و بررسی بازی Hellblade: Senua's Sacrifice، شاهکاری از جنس ویدئو و گیم

4خوب

نقد و بررسی بازی Hellblade: Senua's Sacrifice، شاهکاری از جنس ویدئو و گیم

بررسی بازی