هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
نقد و بررسی بازی Sea of Thieves، دریاها را با دوستانتان فتح کنید!

3.5متوسط

نقد و بررسی بازی Sea of Thieves، دریاها را با دوستانتان فتح کنید!

بررسی بازی