همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
نقد و بررسی بازی PES 2019، پیشرفت با پیروی از تجربه‌ی موفق

4خوب

نقد و بررسی بازی PES 2019، پیشرفت با پیروی از تجربه‌ی موفق

بررسی بازی