هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
هفته نامه عصر ارتباط - اولین و پر تیراژترین هفته نامه iCT کشور
نقد و بررسی بازی موبایلی انتقام سلاطین، جنگ‌جویانی از دل تاریخ

4خوب

نقد و بررسی بازی موبایلی انتقام سلاطین، جنگ‌جویانی از دل تاریخ

بررسی بازی