همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
نقد و بررسی بازی موبایلی پادشاهی آنلاین، امپراطوری قدرتمند بسازید!

5عالی

نقد و بررسی بازی موبایلی پادشاهی آنلاین، امپراطوری قدرتمند بسازید!

بررسی بازی