• قدرت سایبری چیست؟ (بخش نخست)

    عباس پورخصالیان – قدرت، شرط و مرزِ سیاست، فرهنگ و حاکمیت است. بنابراین: قدرت، پیوستاری است که از پیشاسیاست تا پساسیاست، از پیشافرهنگ تا پسافرهنگ، از پیشاحاکمیت تا پساحاکمیت، مطرح است و از پیشاحکمرانی تا پساحکمرانی را نیز شامل می‌شود [Tim Jordan, “Cyberpower: The Culture and Politics of Cyberspace and the Internet”, Chapter 7, 1999]. […]
    • توسط نویسنده
    • ۶ ماه پیش
    • ۰