همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
طرح حذف قبوض تا شهریور اجرایی می شود

وزیر ارتباطات ابراز داشت:

طرح حذف قبوض تا شهریور اجرایی می شود

بررسی بازی