هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
هفته نامه عصر ارتباط - اولین و پر تیراژترین هفته نامه iCT کشور
در واکنش به طرح انحصار صوت و تصویر توسط صداوسیما؛ محدودیت در فضای دیجیتال اصلا شدنی نیست

در واکنش به طرح انحصار صوت و تصویر توسط صداوسیما؛ محدودیت در فضای دیجیتال اصلا شدنی نیست

بررسی بازی