هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
هفته نامه عصر ارتباط - اولین و پر تیراژترین هفته نامه iCT کشور
عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات:  مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی مانند اعدام کردن آن‌هاست!/صلی‌ترین مشکل پیام‌رسان‌های داخلی افزایش و حفظ اعتماد است/

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات: مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی مانند اعدام کردن آن‌هاست!/صلی‌ترین مشکل پیام‌رسان‌های داخلی افزایش و حفظ اعتماد است/

بررسی بازی