هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
هفته نامه عصر ارتباط - اولین و پر تیراژترین هفته نامه iCT کشور
عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای: گوشی‌هایی که واردات آنها از طریق مبادی رسمی انجام می‌شود، پس از اجرای رجیستری دچار افزایش قیمت نمی‌شوند

عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای: گوشی‌هایی که واردات آنها از طریق مبادی رسمی انجام می‌شود، پس از اجرای رجیستری دچار افزایش قیمت نمی‌شوند

بررسی بازی