همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
وزیر ارتباطات: افزایش در حال حاضر دو نارضایتی عمده نسبت به امور حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین مردم وجود دارد؛ یکی بحث کلاهبرداری‌هایی است که از طریق خدمات ارزش افزوده و دیگری افزایش در تعرفه‌های مکالماتی اپراتورهای تلفن همراه

وزیر ارتباطات: افزایش در حال حاضر دو نارضایتی عمده نسبت به امور حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین مردم وجود دارد؛ یکی بحث کلاهبرداری‌هایی است که از طریق خدمات ارزش افزوده و دیگری افزایش در تعرفه‌های مکالماتی اپراتورهای تلفن همراه

بررسی بازی