همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات: تحریم هیچ وقت نمی‌تواند مانع صادرات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات  شود

مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات: تحریم هیچ وقت نمی‌تواند مانع صادرات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شود

بررسی بازی