همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

روش ثبت ایده برای صاحبان ایده و کسب و کارهای نوپا


مصاحبه عصر ارتباط با حمیدرضا احمدیان؛ مدیر کل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه گذاری وزارت ارتباطات

سوال مورد پرسش: روش ثبت ایده برای صاحبان ایده و کسب و کارهای نوپا چیست؟

درج دیدگاه

عصــر بــازی