مقررات‌گذاری سخت، مشكل مشترك حوزه بانكی و اپراتوری كشور

مقررات‌گذاری سخت، مشكل مشترك حوزه بانكی و اپراتوری كشور