هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
هفته نامه عصر ارتباط - اولین و پر تیراژترین هفته نامه iCT کشور
ساخت ربات پرنده‌ با الهام از حشراتموتور جست‌وجوی عنکبوتی چیست؟

بررسی بازی