هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
هفته نامه عصر ارتباط - اولین و پر تیراژترین هفته نامه iCT کشور
حل معادلات ریاضی با موبایلچالش جدیدی به نام رایزن

بررسی بازی