هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
هفته نامه عصر ارتباط - اولین و پر تیراژترین هفته نامه iCT کشور
در آغاز سال 2017؛ به حد اشباع در بازار مخابرات کشور رسیده‌ایم!آمارهایی که همه واقعیت را نشان نمی‌دهند

بررسی بازی