هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

اخبار روزانه

مدیر عامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای: هدف ما این است که بازی‌های داخلی در کنار بازی‌های خارجی رشد کنند/ بازی‌هایی در کشور رسمی هستند که هولوگرام داشته باشند و بنیاد به آنها مجوز داده باشد/ بازی‌هایی که بدون پروانه انتشار در فضای مجازی منتشر می‌شوند اخطار دریافت می‌کنند و در صورت بی توجهی، بازی‌های آنها مسدود خواهد شد

مدیر عامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای: هدف ما این است که بازی‌های داخلی در کنار بازی‌های خارجی رشد کنند/ بازی‌هایی در کشور رسمی هستند که هولوگرام داشته باشند و بنیاد به آنها مجوز داده باشد/ بازی‌هایی که بدون پروانه انتشار در فضای مجازی منتشر می‌شوند اخطار دریافت می‌کنند و در صورت بی توجهی، بازی‌های آنها مسدود خواهد شد

بررسی بازی