هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
هفته نامه عصر ارتباط - اولین و پر تیراژترین هفته نامه iCT کشور
دبیر شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: ضرورت بازنگری در مقررات فضای مجازی

دبیر شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: ضرورت بازنگری در مقررات فضای مجازی

بررسی بازی