مرور کلید واژه

خدمات دولت هوشمند

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در گفتگو با مهر
تعریف ۴ سطح احراز هویت برای اتصال به پنجره خدمات

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات از تعریف ۴ سطح احراز هویت برای اتصال کاربران به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند مطابق با مصوبه جلسه بیست و چهارم این شورا خبر داد.