مرور کلید واژه

رسانه ها

شیوه های مقابله با کاهش درآمد آژانسهای خبری از آگهیها در دوران کرونا
داده‌ها چگونه عصر جدید صنعت

عصر ارتباط - تقاضای فزاینده برای کسب اطلاعات طی همه‌گیری کووید19‌، با افزایش کافی منابع روزنامه‌نگاری همراه نبوده و در حقیقت، عکس این قضیه صادق بوده است. طبق گزارش موسسه پوینتر که یک سازمان آموزش روزنامه‌نگاری در آمریکاست، فقط در ایالات…