مرور کلید واژه

میزگرد آنلاین

خوشه‌های خشم در کارزار چهارساعته پرداخت‌یاران و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
ای‌نماد، بزرگ‌ترین مانع

عصر ارتباط - ظاهرا مرکز توسعه تجارت الکترونیکی عزم خود را جزم کرده تا تمامی پذیرنده‌هایی که از پرداخت‌یارها، درگاه می‌گیرند، حتما اي‌نماد داشته باشند وگرنه نباید هیچ‌گونه خدماتی از سوی پرداخت‌یارها به آنها ارايه‌ شود؛ موضوعی که از نظر…