سخنگوی دولت تاکید کرد:
محاسبه مالیات بر مبنای تراکنش کارتخوان ها

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.