مرور کلید واژه

شهر هوشمند

راه سخت رسیدن به «حمل و نقل هوشمند»

عصر ارتباط -  طی چند سال اخیر سازمان‌ها و ارگان‌های مختلفی در کشور ما سعی داشتند به موضوع «حمل و نقل هوشمند» ورود پیدا کنند، اما نه در قالب پروژه‌های شهر هوشمند. سازمان‌هایی نظیر ناجا، در این حوزه، اقداماتی در بحث‌های امنیت جاده‌ها،…